joi, 16 iunie 2022

 

Despre psihosociologia elevului cu cerințe educative speciale în domeniul cognitiv


Prof. Ed. Daniela IOVIȚĂ,

Școala Gimnazială Specială, Centru de Resurse și Documentare privind Educația

Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca


 Principalul motiv pentru care copilul merge la școală este să învețe, să se educe, să devină util societății, să se poată întreține atât el cât și viitoarea posibilă familie, să aibă un loc de muncă și mai ales un rost în lume. Educația dă mărturie despre schimbarea destinului, și acest destin începe pentru copil încă din perioada intrauterină. Acolo, în creuzetul familiei, se pun bazele primei educații, se concepe frumusețea, se cultivă podoaba, crește bogăția, în finețea celor transmise de mamă, în dorința de a avea un copil educat ce are în fața vieții posibilități și uși deschise spre un viitor mai bun.  

 Principalele direcţii de modernizare a curriculumului românesc au la bază diagnoza actualului curriculum şi a sistemului de educaţie, dar şi câteva repere europene, precum cadrul calificărilor şi competenţele-cheie. Două dintre aceste direcţii susțin flexibilizarea curriculumului prin personalizarea educaţiei şi centrarea pe elev. Acestea implică atât o bună cunoaştere a nevoilor de dezvoltare ale elevului, în funcţie de care se construieşte demersul educaţional, cât şi utilizarea unor strategii didactice care să angajeze în activitate toţi elevii şi care să permită adaptarea la diferitele nevoi şi stiluri de învăţare ale acestora. Aceste elemente susțin un ansamblu de măsuri mult mai ample, ca spre exemplu caracteristicile elevilor cu cerințe educative speciale în domeniul cognițiilor, de aici indirect specificul limbajului, educația, conduita, înțelegerea, comunicarea, socializarea, specificul gândirii, autonomia personală, aptitudinile pentru muncă.

 Educația specială este destinată acelor solicitanți care, din diverse motive, nu pot să beneficieze de învățământ normal, de masă. Printre aceste solicitări de educație se situează educația specială, o alternativă deloc neglijabilă a educației pentru toți, unde resursa urmează copilul. Ca și disciplină de sinteză, psihopedagogia specială s-a încumetat să unifice structuri informaționale interdisciplinare, ca spre exemplu: științe medicale, juridice, psihologie, sociologie, asistență socială, domeniile integrării socio-profesionale, statistică, consiliere, etc. Unele lucrări referitoare la acest domeniu subliniază că: ”psihopedagogia specială (sau defectologia) este o ştiinţă psihopedagogică ce îşi delimitează aria preocupărilor la  persoanele cu abateri de la dezvoltarea normală, persoane cu deficienţe (handicap), cu dizabilităţi, la studiul  particularităţilor psihice, la instrucţia şi educaţia, la evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, la implementarea metodologiei corectiv - recuperative pentru valorificarea potenţialului uman restant şi dezvoltarea  personalităţii acestora, în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate” (cit. în Verza, pag. 24, 2011). Cu alte cuvinte, psihopedagogia acționează asupra mai multor tipuri de dizabilități, deficiențe și handicapuri în scopul stopării caracterului lor degenerativ-progresiv, de ameliorare, reabilitare, recuperare, de la caz la caz.

 Dizabilitățile cognitive se remarcă printr-un tablou complex, multicauzal, cu totul deosebit. Dizabilitatea cognitivă (deficienta mintală sau de intelect) reprezintă un ansamblu de manifestări foarte eterogene sub aspectul cauzelor, gradelor sau a complicațiilor atașate. Trăsătura comună fiind incapacitatea de a desfășura anumite activități ce implică operații ale gândirii la nivelul realizării lor de către indivizii de aceeași vârstă, pentru că funcțiile psihice (in special cognitive) se dezvoltă într-un ritm mult prea lent comparativ cu alți elevi/copii de aceeași vârstă. Deficiența mintală reprezintă o deficiență globală (afectivă, psihomotorie, comportamentală) care se manifestă în grade diferite raportat la nivelul mediu al populației, pe parcursul vieții, cu urmări foarte diverse în privința adaptării. Ajunși în acest punct, practica psihopedagogică evidențiază comportamente foarte diverse, variabile ca intensitate, durată de timp, mediul de expunere, medii de proveniență, educația părinților, mediu familial, socio-economic, statul profesional, etc. Ce putem observa este că, cu cât gradul de afectare al structurilor cognitive este mai grav, cu atât sfera comportamentală este mai variată, mai aleatorie, mai instabilă, poate deviantă de la axa normalității unanim acceptată de majoritatea membrilor societății. Comportamentele sunt predominant mecanice, imitative, dat fiind gradul mare de contagiune cu elemente subculturale inclusiv în școlile speciale. Acest aspect evidențiază proprietatea stereotipică a comportamentului elevului cu cerințe speciale în spectrul cognitiv. Destructurarea cognitivă mai poate rezulta dintr-o serie de cauze multiple, ca mai apoi unele dintre ele să se restrângă la arii mai cunoscute. Cu cât gradul de dizabilitate este mai mare, deci structurile cognitive mai afectate, cu atât răspunsurile comportamentale sunt mai inadaptate, mai brutale, rigiditatea gândirii, stereotipiile, reflectându-se și în răspunsurile comportamentale la fel de rigide. Într-o lume in care performantele intelectuale sunt de dorit, așteptate, acceptate si prețuite, deficienții mintali înregistrează numeroase eșecuri. Din acest motiv, spunem ca ei sunt ,,condiționați,, de insucces. Experiența neplăcută a insuccesului deține repercusiuni asupra organizării personalității. Este si motivul pentru care unii dintre aceștia apelează la conduite agresive, prezintă imaturitate, anxietate, ostilitate, frustrare, devin reactivi, negativiști, dezadaptați. Toate aceste elemente depind într-o foarte mare măsură de acceptarea de către părinți a dizabilității, de gradul precoce de intervenție integrată, de mediul (familial, școlar, anturaje, hobby-uri) în care este plasat subiectul, de calitatea serviciilor psihopedagogice integrate (inclusiv sub aspect medical, al asistării sociale, juridice, etc) și de voința familiei de a se alătura acestui demers integrator

 Din punct de vedere a cauzelor ce conduc la dizabilitate cognitivă, acestea sunt multiple, dar manifestările comportamentale nu fac dovada că ar depinde exclusiv de acestea. Există dizabilități cognitive clasificate pe mai multe nivele, comportamente ce depind de acestea sau alte comportamente mixte. Un rol important îl are familia, părinții sau aparținătorii deoarece, activitatea de recuperare sau stimulare/ antrenare comportamentală și cognitivă se continuă obligatoriu și acasă. La deficienţii cognitiv apare o dereglare accentuată a mecanismelor de adaptare şi integrare socială, ca urmare a influenţelor pe care le exercită asupra individului un anume factor sau un grup de factori care pot determina dizabilități, cu repercusiuni negative și asupra dezvoltării întregii personalităţi. Referindu-ne la personalitate, aceasta pe foarte multe structuri și substructuri este grav afectată, insuficient dezvoltată, labilă, foarte influențabilă în anumite laturi, oferind predispoziții.

 Personalitatea la deficientul cognitiv este un nonsens, deoarece nu se pot surprinde acele structuri ce sunt caracteristice unor sisteme psihice, ce organizează astfel de formaţiuni, în acest caz fiind vorba mai mult de individualități sau nuclee ce stau la baza personalității. Un alt punct de vedere este acela că, nu abordează personalitatea deficientului de intelect, ci se descriu funcţiile instrumentale şi caracteristicile proceselor psihice, cu totul inedite. Alte teorii arată că atunci când solicitările depăşesc posibilităţile de răspuns, se manifestă o caracteristică numită fragilitatea construcţiei personalităţii. Acest punct este oarecum responsabil de inadaptare, de frustrările multiple, de coordonare, autocontrol și instruire. La deficientul de intelect există un anumit specific care-şi pune amprenta principalelor aspecte caracteristice în handicapuri ale structurilor psihice; se consideră caracteristică principală personalitatea dizarmonică, care în perioada preadolescenţei se afirma cu pregnanţă.

 Aceste noțiuni ce țin de psihosociologia elevului cu dizabilități cognitive sunt sumar prezentate deoarece amplitudinea cercetării lor necesită spațiu amplu de desfășurare. Nu în ultimul rând trebuie specificat caracterul specific al învățării, cu toate șablonismele și rigorismele prezente, actul de predare- învățare- evaluare fiind de la caz la caz individualizat și personalizat, funcție de posibilitățile reale ale copilului și de interesele acestuia.

Bibliografie:

Barboș Ana, Barboș Emilia. Adaptare compenso-recuperare-integrare. Instrumente și tehnici de lucru pentru cadrele didactice de sprijin/ intinerante și partenerele acestora- cadre didactice din învățământul de masă, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2007.

Bucur-Eugeniu. G., Popescu Octavian. Educația pentru sănătate în familie și în școală, Editura Fiat Lux, București, 2004.

Constantin Enăchescu. Tratat de igienă mintală, Editura Polirom, Iași, 2004.

Emil Verza. Psihopedagogie specială-  manual pentru școlile normale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995.

Emil Verza. Tratat de logopedie, vol. I, Editura Fundației Humanitas, București, 2003.

Olga Barbu. (coord). Relația școală-familie. Ghid didactic în sprijinul orelor de consiliere cu părinții, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2018Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu