vineri, 17 martie 2017

Alternativa în educație: Waldorf și Freinet în școala românească

Prof. Anda LAZĂR
Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

„Copiii sunt tainele lui Dumnezeu cele mai greu de deslușit. Iubirea, totuși, reușește – dacă stăruie din greu – îndeajuns”. – Rudolf Steiner

Învățarea în școală constituie un concept provocator pentru psihologie, pedagogie, sociologie şi chiar didactică. Este nevoie doar să amintim în acest sens, dezbaterea care a avut loc între psihologul Jean Piaget şi semioticianul Noam Chomsky, scrisă de Hilgard şi Gordon Bower, în celebrul volum Teorii ale învățării, grație căreia interesul pentru clarificarea procesului de învățare ar aparține psihologilor: „în ceea ce priveşte educatorii profesionişti, aceştia au întâmpinat psihologia pedagogică ca pe o ştiință de bază în activitatea practică de cercetare, care a început să se desfăşoare paralel în laboratoarele de psihologie generală şi în cele de psihologie pedagogică, îmbinând aspectele teoretice cu cele aplicative. Aceasta fiind situația, este natural ca psihologii să considere cercetarea învățării ca aparținând domeniului lor propriu”.1
Cei care astăzi sunt copii sunt totodată cei care trebuie să găsească soluția pentru provocările globale cu care ne confruntăm astăzi, iar acest lucru cere capacități umane în domenii pe care de-abia începem să le înțelegem. Educația de astăzi trebuie să ofere posibilitatea dezvoltării la copii a unor astfel de capacități care depășesc simpla tradiție și cunoștințele obișnuite. În perioada când se acceptă diversitatea ideilor, modul de a gândi şi acţiona în contextul unui cod moral centrat pe valorile general umane, educaţia în baza variatelor teorii pedagogice devine o necesitate.
În învățământul românesc, în decursul familiarizării și alinierii cu metodele vestice de abordare a procesului de învățare, au apărut teorii moderne şi noi modele de educație, formule de stimulare a strategiilor cognitive, modele diverse şi diversificate de muncă intelectuală. Învățământul formează competențe si caractere, prin care actorii vor fi pregătiți să-şi asume roluri sociale şi profesionale.
În cadrul acestui model/proiect de prevenție, care urmărește să pună în lumină beneficiile oferite de alternativele educaționale Waldorf și Freinet, voi încerca să scot în evidență particularitățile dezvoltării învățării și a creativității în modelele integrate, moderne, oferite de abordările vestice menționate mai devreme, deoarece acestea apar din ce în ce mai des în contextul instituțiilor școlare românești, ca un tip de „portiță de scăpare” dintr-un sistem clar văduvit de însuși elementul său fundamental, elevul, văzut la modul general.
De obicei, prin termenul integrare se înțelege acțiunea de a face să interrelaționeze diverse elemente pentru a construi un tot armonios, de nivel superior; integrarea părților conduce la un produs/ rezultat care depăşeşte suma acestor părți. A integra înseamnă a coordona, a îmbina, a aduce împreună părți separate într-un întreg funcțional şi armonios. Există condiții fundamentale pentru ca învățarea să aibă succes: comunicarea autentică, orientarea, reflecția, există posibilitatea de a avea o percepție integrată, multidimensională asupra procesului de învățare şi asupra rezultatelor acestuia.
Costurile unei învățări cantonate în disciplinele alcătuite pe criterii mai mult sau mai puțin epistemologice sunt imaginabile şi îngrijorătoare. Unele sisteme de educație au înțeles acest lucru şi au trecut la acțiuni concrete.
Pedagogia Waldorf tinde spre acest țel, căci dorește să însoțească în așa manieră evoluția oamenilor, încât aceștia să devină inițiatori ai unui proces cultural. Acest ideal trebuie să se bazeze în orice formă de educație pe o profundă cunoaștere a ființei umane. Pedagogia Waldorf nu este o pedagogie care asigură succesul şcolar și nu tinde să rezolve absolut toate problemele care apar în evoluţia completă a copilului, dar își arată preocuparea față de aceste probleme şi, mai ales, se străduieşte să găsească soluţii.
Din perspectiva pedagogiei steineriene, copilul este o ființă tripartită: voința, gândirea și simțirea se determină una pe cealaltă. El vine pe lume înzestrat cu daruri minunate pentru a deveni om : simțurile sunt considerate porți spre lume prin care copilul se unește, trăiește tot ceea ce vine spre el din mediul ambiant (sunet, mișcare, imagine, sentiment, gând); voința este privită ca bucuria de „a face”, cea care îi permite copilului să se ia treptat în stăpânire (mers, vorbit); forța de plăsmuire, deci creativitatea și fantezia sunt izvoare din care se hrănește și care îi formează individualitatea, cu care transformă lumea; bucuria de a învăța aduce cu sine uimirea în fața vieții și a proceselor ei; evoluția, devenirea, sinonimă cu faptul că micuțul este născut pentru a evolua; capacitatea de a imita sunete, mișcare, imagine, trăire; capacitatea de a se autoeduca, deoarece educația este de fapt autoeducație, proces în care are loc formarea copilului și individualizarea lui.
Conștienți de aceste minunate daruri pe care copiii le aduc cu ei, școala trebuie să își asume rolul de călăuză și model, păstrând și sprijinind exprimarea creativității. Pornind de la această convingere, Rudolf Steiner așază educația în pedagogia Waldorf pe principiul general valabil „Omul învață să fie om numai de la oameni”. În acest sens, cerințele nu sunt orientate atât spre copil, cât spre adult.
A educa un copil înseamnă, inevitabil, a ne educa pe noi înșine, căci „A educa nu înseamnă să umpli un vas, ci să aprinzi un foc”. Avem dreptul să stăm în fața copilului ca și învățători numai atunci când devenim conștienți că am educat în noi respectul pentru ceea ce aduce copilul când vine pe lume, căci sufletul și spiritul trebuie percepute ca și fizicul; entuziasmul în fața miracolului uman, dar şi noua ființă în devenire; responsabilitatea de a ocroti copilul de orice influențe nocive, de a-i oferi ceea ce are nevoie; convingerea că la baza oricărei acțiuni cu şi pentru copil trebuie să stea o profundă cunoaştere a omului; încredere, iubire; descoperirea mirării, a uimirii în fața lumii, împreună cu micii discipoli; exercițiul permanent de autocunoaştere şi autoeducație.
Urmând aceste „reguli de aur” ale pedagogiei, rămânând liberi şi creatori în căutarea celor mai potrivite forme de educație - transformăm educația în artă, pusă în slujba descoperirii individualității fiecărui copil. Formarea profesorilor pentru această alternativă nu poate presupune o înarmare a acestora cu un întreg set de metode și diferite materiale didactice standard, specifice, ci presupune, în primul rând, o creare, la fiecare dintre ei, a unei noi viziuni faţă de fiinţa copilului pe care îl au în față, faţă de instruirea necesară acestora.
Din acest motiv, nu există în sistemul Waldorf acele materiale auxiliare atât de apreciate şi de intens utilizate în învăţământul tradiţional: manuale, îndrumătoare, culegeri. Învăţătorul şi profesorul din școala Waldorf este, deci, pus în fața situaţiei de a-şi căuta, prin eforturi personale, cele mai bune mijloace de predare.

Dezvoltarea flexibilităţii şi a creativităţii în alternativele Waldorf și Freinet

A-i încerca să-i acorzi copilului o educaţie adecvată nu înseamnă numai să-l ajuți să se integreze unor respective condiţii culturale, economice, dar şi sociale. Educaţia, prezentă într-o lume modernă, care este în continuă transformare de la o zi la alta într-un ritm ameţitor, impune, deci, părinţilor şi pedagogilor o întrebare: cât de creativi, de independenţi, liberi, dar şi plini de iniţiativă pot deveni tinerii de azi prin intermediul educaţiei şi al şcolii? Adevărata educaţie ar trebui să constea într-o transformare a cunoştinţelor acumulate în tipuri de reflecţii individuale, percepţii diferenţiate şi acţiuni voluntare.

Tendinţe moderne

Întrucât contextul educațional naţional actual se înscrie așadar în direcțiile lumii academice contemporane, a cărei cale fundamentală este democraţia, alternativa educațională Waldorf poate veni în sprijinul împlinirii obiectivelor educaționale:
- integrarea democrației într-un subsistem educațional pe care îl reprezintă cu succes;
- asigurarea unei educaţii propice sub formă de învăţământ deschis şi flexibil;
- formarea conștiinței unor cetăţeni activi, conştienţi şi responsabili, preocupaţi de evoluţia societăţii în care trăiesc azi;
- formarea unor atitudini şi relaţii sociale, solicitate de necesitatea mundană a îmbunătăţirii vieţii culturale și etice, spre un bine general al întregii societăţii româneşti;
- dezvoltarea interesului pentru educaţie în general, printr-un tip de învăţământ axat pe o adevărată disponibilitate continuă pentru un alt tip de cunoaştere şi acţiune, pentru o desăvârşire culturală şi morală, pentru adaptarea la un context social în continuă schimbare.

Diferenţe în pedagogia Waldorf și Freinet faţă de sistemul tradițional sau alte sisteme de învăţământ

Pedagogia Waldorf are în vedere educarea omului în ansamblul său, artisticul susţinând şi împletindu-se cu ştiinţificul, armonizându-se în procesul educaţional, disciplinele educaţionale nefiind privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaţionale. Nu se dau note sau calificative pe parcursul anului școlar, elevii primind la sfârşitul anului şcolar o medie finală la fiecare disciplină de învăţământ şi o caracterizare scrisă de învăţător şi de profesori, care sintetizează evoluţia lor în anul şcolar respectiv, progresele, dar şi greutăţile întâmpinate. Se evită folosirea manualului ca unică sursă de informare pentru elevi, uneori renunţându-se complet la acesta, pentru a crea elevilor bunul obicei de a consulta surse variate de informare.
Disciplinele de învăţământ sunt predate în module/ epoci de 3-4 săptămâni, câte 2 ore pe zi, de regulă la începutul cursurilor, iar studiul limbilor străine, a educaţiei fizice, muzicale și artistice, precum şi orele de exerciţiu/aprofundare a limbii materne şi a matematicii sunt marcate în orarul elevilor în ritm obişnuit. Există, de asemenea, discipline şi activităţi şcolare specifice numai pedagogiei Waldorf, cum ar fi euritmia steineriană, învăţarea unui instrument muzical încă din clasa I, desenul de forme, serbarea lunară, ateliere de aplicaţii tehnologice cuprinzând lucrul în lemn, lut, fier, cupru, material textil. De asemenea, pedagogia Waldorf dispune de un curriculum propriu şi, în acest sistem, se manifestă tendinţa de a renunţa la sistemul piramidal (cu care suntem obișnuiți în prezent) de conducere a unităţilor de învăţământ (grădinițe, școli, licee) în favoarea conducerii colegiale şi prin delegare.
Structura cursului principal, care se desfăşoară timp de 110 minute fără întrerupere, cuprinde:
1. o parte ritmică, care evidențiază, cu precădere, componenta afectiv-motivaţională şi are drept scop activarea elevilor, pregătirea lecţiei prin crearea unei atmosfere potrivite: exerciţii ritmice, mişcare, cultivarea pronunției prin exerciţii susținute, cântece vocale şi instrumentale, calcul matematic oral, interpretarea unor roluri reprezentative pentru disciplina studiată;
2. o parte de învăţare, adresându-se componentei cognitiv-aptitudinale şi are drept finalitate recunoașterea de către elevi, prin intermediul coordonării de către învățător/profesor, a noţiunilor şi fenomenelor importante care sunt studiate;
3. o parte acţională, care se pliază pe componenta volitiv-acţională, prin completarea caietelor de epocă şi prin rezolvarea unor exerciţii de către fiecare elev în parte;
4. o parte narativă, specifică componentei afectiv-atitudinale, care cuprinde basme, fabule, povestiri, legende, biografii în funcţie de vârsta elevului.
Toate aspectele din pedagogia Waldorf converg spre educarea copilului şi sensibilizarea lui pentru toate aspectele lumii înconjurătoare. Dezvoltarea capacităților cognitive, morale şi practic-meşteşugăreşti este stimulată, din această cauză, în aceeaşi măsură în pedagogia Waldorf, în sistem vorbindu-se despre o „inteligență practică”.
Filosoful Immanuel Kant afirma că „mâna este creierul exterior al omului”. Atunci când voința (a face) şi gândirea (a şti) se întâlnesc în simțire, se naşte „a fi”, căci inteligența doar pentru „a şti” este inutilă, așa cum Celestin Freinet afirmă: „Veţi fi la nivelul copiilor. Îi veţi vedea cu ochi, nu de pedagog şi de şef, ci cu ochi de om şi de copil şi veţi reduce imediat, prin acest fapt, distanţa periculoasă care există, în clasele tradiţionale, între elev şi profesor.”2
Dacă în învăţământul tradiţional, rolul elevului se reduce la a asculta şi memora cele spuse de profesor, pedagogia, în viziunea lui Celestin Freinet, trebuie să aibă elevul în centru. Educatorul urmează să se adapteze la trebuinţele copilului, să ia în considerare interesele şi înclinaţiile sale. Învăţătorul/ profesorul/ educatorul ajută şi nu controlează, ameninţă, atenţionează, pedepseşte. Freinet militează pentru o educaţie prin reuşită, căci doar reuşita consolidează dinamismul personal. Cum orice copil este capabil de reuşită, vital este să nu-l împingem spre eşec prin exigenţe exagerate/ premature, căci aceasta nu poate presupune nicicând o educaţie a facilităţii, ci va trebui să procedăm la o dinamizare prin reuşite care le vor antrena şi pe celelalte.
Practicată de mai bine de 75 de ani, pedagogia Freinet îşi demonstrează şi azi profunda actualitate, fiind bazată pe valori universale: responsabilitate, cooperare, întrajutorare, autonomie. Este centrată pe copil, luând în considerare cele trei elemente ale personalităţii: unicitate/ diversitate/ globalitate, fiind o pedagogie deschisă spre exterior, iar acesta este incitat să vorbească despre mediul, familie, spațiul cultural şi social cu care intră în contact. Evitarea eşecului școlar a constituit o preocupare constantă a lui Celestin Freinet prin suprimarea ameninţărilor, a pedepselor, a clasificărilor umilitoare printr-o educaţie care să ducă la reuşită. Pentru a ajunge la succes, elevul trebuie ajutat şi încurajat, organizând în jurul lui munca şi viaţa, bazându-se pe posibilităţile sale, chiar şi cele mai modeste.
Consecvent în a lega şcoala de societate, de viaţă, Freinet nu se declară adeptul individualismului sau al liberalismului neîngrădit, afirmând: „Suntem deci, partizanii unei discipline şcolare şi a autorităţii profesorului, fără de care nu ar putea exista nici instrucţie, nici educaţie”3. Pentru Freinet, adevărata disciplină este consecinţa unei bune organizări, a muncii cooperative şi a climatului moral al clasei. Libertatea, în versiunea lui Freinet, capătă sens atunci când ea înseamnă nu posibilitatea de a nu face nimic, nici de a face orice, ci posibilitatea de a opta pentru activităţi cât mai diverse.

Pedagogia Freinet, o pedagogie care se evidențiază față de tradiţional

Bazată pe valorile progresului, pedagogia Freinet organizează clasa în funcție de trei axe: a) punerea în aplicare a responsabilizării prin organizarea colectivului, modul de luare a deciziilor, votul, elaborarea de reguli şi gestionarea materialului; pe plan individual este vizată angajarea elevilor prin responsabilizare, gestionarea unor grupe, echipe, ateliere, mediul de lucru;
b) punerea în aplicare a autonomiei – profesorul nu mai este stăpânul absolut al clasei, nu mai este singurul care ştie totul şi ia decizii în numele tuturor; copilul se ocupă de propria activitate, muncă individuală şi autocorectare.
c) punerea în aplicare a cooperării se realizează prin luarea în grijă temporară sau permanentă de către un copil mai mare a unuia mai mic.
Realizarea proiectelor colective necesită implicarea fiecărui copil în parte (albume, jurnale, întâlniri, ore desfăşurate în alte locuri decât clasa, corespondenţă).
Freinet respinge emulaţia căreia îi substituie demersul, individualizat, dar şi comun, acceptând doar autoemulaţia. În acest sens, el introduce teste prin care copilul îşi poate verifica singur cunoştinţele, poate face singur un grafic al greşelilor comise, dovedindu-şi posibilităţile şi limitele. Pentru a ajunge la această performanță, elevul trebuie ajutat şi încurajat, „organizând în jurul lui munca şi viaţa, bazându-te pe posibilităţile sale, chiar şi cale mai modeste”4. „Primii din clasă – reuşesc desigur, pentru că au aptitudini deosebite… dar şcoala copleşeşte pe ceilalţi sub avalanşa eşecurilor: exces de roşu pe exerciţii, note proaste, de refăcut caiete rău îngrijite… Observaţiile nu lasă decât foarte rar copilului încurajarea unei reuşite”5.
Pedagogul francez cerea fiecărui elev să preia, la rândul său, capul plutonului: „Să nu vă lăsaţi niciodată copiii să eşueze; faceţi-i să reuşească, ajutându-i dacă trebuie printr-o generoasă participare a profesorului. Faceţi-i mândri de realizările lor. Îi veţi duce astfel la capătul lumii”6. Reala disciplină nu se instituie din afară, după o regulă prestabilită, cu lungile interdicţii şi sancţiuni. Ea este consecinţa naturală a unei bune organizări a muncii cooperative şi a climatului moral al clasei.
Freinet nu conferă copilului o dimensiune mitică și nu cade în pedolatrie; copilul teoretic al lui Freinet aparţine totdeauna grupului-clasă şi unei comunităţi sociale şi culturale.

Motivația muncii şcolare

Freinet se pronunţă clar pentru o clară educaţie a muncii în esența ei. Educaţia, în sinea sa, trebuie să-şi găsească motorul esenţial în ideea de muncă creatoare, liber aleasă şi la fel de liber asumată. În cucerirea autonomiei, fiecare trebuie să înveţe să-şi fixeze singur obiectivele, în loc să aştepte, pasiv, ca toate acestea să-i fie mereu impuse din exterior. Şcoala, așadar, devine un loc al cooperării între copii prin creaţie, cercetare, deprinderi dobândite; ea este astfel o adevărată pregătire temeinică pentru o lume a muncii în care fiecare va putea participa la decizii.
Educaţia trebuie să aibă drept punct de plecare copilul real cu nevoile sale fireşti. La fel de adevărat e faptul că şcoala trebuie să asigure continuitatea cu valorile trecutului. Deoarece valorile tradiţionale se întrupează în mediu, greşeala cea mai gravă pe care o poate face şcoala este de „a smulge copilul familiei, mediului, tradiţiei în care a fost crescut, atmosferei care l-a înconjurat, gândului şi dragostei care l-au hrănit, muncii şi jocurilor care au fost pentru el preţioase experienţe, pentru a-l muta cu forţa în mediul atât de diferit care este şcoala, raţională, formală şi rece precum ştiinţa acelora care ar vrea s-o transforme într-un templu”7.
De aceea, el consideră că spaţiul şcolar trebuie reorganizat; de-a lungul pereţilor să se creeze mari „laboratoare esenţiale” (presa, documentarea, istorie-geografie, ştiinţe, aritmetică, activităţii artistice, materiale audiovizuale). Freinet desconsideră manualele şcolare şi consideră esențiale laboratoarele pentru munca manuală de bază, pe cele de activitate socializată şi intelectualizată unde se aplică tehnicile sale.

Personalizarea activității, respectul unei identităţi personale şi al diversităţii

Copilul nu va fi niciodată supus unor modele prestabilite, ci acceptat ca atare, cu personalitatea lui. Munca individualizată este una din tehnicile de învăţare ale pedagogiei Freinet, care vizează plasarea copilului în centrul sistemului educativ, ţinând seama de achiziţiile sale, de ritmurile şi de capacitatea sa de a deveni actor al propriei învăţări. Există o secvenţă în orarul clasei, cu durata variabilă (de la o jumătate de oră până la două ore), în care copiii lucrează liber, după un plan propriu, în ordinea şi ritmul care le convin, desfăşurând în cadrul grupului-clasă activitatea dorită de fiecare din ei. Finalitatea muncii individualizate este a-l educa pe copil în spiritul responsabilităţii şi al autonomiei, permiţându-i un demers personal de investigare care duce la reuşită școlară.
Stimularea diferitelor comportamente în situaţii diverse, instaurarea raporturilor de încredere datorate autocorectării şi evaluării, permisiunea părăsirii clasei pentru o activitate particulară şi reluarea lucrului la întoarcere, fără a-i deranja pe ceilalţi, sunt doar câteva feţe ale activităţii personalizate. Cadrul didactic se poate consacra în aceşti timpi liberi, atunci când copiii lucrează independent, unui copil sau unui grup în particular. Din punct de vedere al pedagogiei lui Freinet, o clasă bună este aceea în care fiecare elev va fi cel dintâi într-o direcție, oricare ar fi aceea, căci şcolarul care nu are un domeniu în care să se poată afirma, să pună în valoare ansamblul persoanei sale, este foarte vulnerabil.

Expresie liberă şi comunicare oferite de „alternativă”

Libera exprimare nu este invenţia unui elev din cale - afară de creativ, ea este manifestarea însăşi a vieţii. Libera exprimare pedagogică trebuie să permită fiecăruia să-şi redea sentimentele, emoţiile, impresiile, cugetările, îndoielile. Toţi copiii, dacă n-au fost încă descurajaţi, percep nevoia şi dorinţa de a se exprima, de a intercomunica, sprijinindu-se de instrumentele de care dispun (vorbirea, scrisul, desenul). Interogaţia este un proces exclusiv şcolar, inhibitor şi perturbant. Freinet arată că, din contră, trebuie „să-l lăsăm pe elev să întrebe el însuşi şi să ceară sfatul”8. Acesta critică şcoala tradiţională pentru că, în cadrul acesteia, comunicarea între elevi este asigurată doar în timpul recreaţiilor. În alternativa Freinet, comunicarea între copii nu este doar permisă, ci chiar sugerată. Fiecare trebuie să aibă dreptul de a comunica liber într-un grup sau cu alte grupuri (schimb de jurnale şcolare). Exprimarea liberă este valoroasă atât prin demersurile sale creative, cât şi prin productivitatea sa. Tehnicile de exprimare nu trebuie impuse în prealabil, ci trebuie să fie alese de elevi şi la îndemâna acestora.
Trebuie multiplicate câmpurile de exprimare, dat fiind faptul că exprimarea liberă presupune şi ascultarea celorlalţi şi respectul faţă de ei. Învăţătorul/profesorul trebuie să asigure viziunea asupra experienţelor trăite de copil în trecutul său, deschiderea asupra socialului şi comunicarea în situaţii variate.

Evaluarea în pedagogia Freinet

Evaluarea în cadrul pedagogiei Freinet constă în verificarea realizărilor elevilor, iar punctul de plecare este planul individual de muncă. Într-o clasă Freinet, evaluarea nu vizează o ierarhizare, ci presupune depăşirea eşecurilor şcolare şi valorizarea reuşitelor (totale sau parţiale) elevilor, care, ajutaţi, trebuie să ajungă la realizarea proiectelor individuale. Prin autoevaluare, pornind de la planul său individual de muncă, elevul îşi corectează singur munca cu ajutorul fişierelor autocorective sau a codurilor de culori, determinându-şi gradul de reuşită.
Învățarea integrată are ambiția de a trece dincolo de discipline, spre o abordare globală, holistă a realității, aşa cum există ea. Lucian Ciolan încearcă să alcătuiască fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, „organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică şi complexă (…) O învățare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan”9
Evaluarea colectivă (coevaluarea) situează în prim-plan rezultatul muncii individuale a elevului, care este prezentat grupului şi supus criticilor productive ale colectivului acestuia. Clasa determină un cert nivel de reuşită al acestui proiect individual, iar învăţătorul decide maniera în care elevul îşi va continua munca până la definitivare.
Socializarea, ca formă de evaluare, se traduce prin definitivarea proiectului individual al elevului, realizat sub forma unui articol, album, expoziţie, înregistrare, program informatic, portofoliu. O nouă evaluare se realizează acum prin schimbul dintre elevul creator/ producător şi receptorii muncii sale. Rezultatul muncii copilului este fie publicat în revista clasei, fie trimis corespondenţilor, prezentat la expoziţia şcolii/ clasei sau prezentat într-un spectacol. Ca instrumente de evaluare se folosesc grile de evaluare bipartite elev/ dascăl, centuri, coduri de culoare, scări de competenţe, bilanţuri, un sistem de brevete (diplome).
Deoarece pedagogia Freinet realizează programa şcolară, elevii primesc şi calificative/ note şi teste de control, care nu au ca și un scop precis sancţionarea dură a greşelilor, ci o informare sigură asupra tuturor progreselor realizate de elevi şi o decernare a certificatului necesar societăţii de azi şi recunoscut de către aceasta.
Asistăm astăzi, mai mult ca oricând la o „reaşezare” a sistemului educaţional, determinat atât de noile schimbări ale societăţii, cât şi de impregnarea valorilor aduse din vest în ceea ce priveşte sistemul educaţional.
Privite la început cu reticenţă, alternativele educaționale care au ajuns astăzi pe piața românească par a fi apreciate de cei mai mulţi dintre cei implicaţi în actul educaţional. Dacă până mai ieri, societatea românească se ferea a aminti de acestea, acum observăm o oarecare aplecare către esența acestor sisteme, lucru deloc neglijabil pentru cei interesaţi de a introduce reforma în învăţământul românesc.

Note:

1. E. R. Hilgard şi G. H. Bower, Teorii ale învățării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1974, p. 7;
2. Aldo Pettini, Freinet şi tehnicile sale, Editura CEDC, București, 1992, p.30
3. Ibid., p.43
4. Ibid., p.34
5. Ibid., p.51
6. Ibid., p.68
7. Ibid., p.112
8. Ibid., p.126
9. L. Ciolan, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 72.

Bibliografie:

1. Carlgren, F., Educație pentru libertate. Pedagogia lui Rudolf Steiner, Editura Centrul de Pedagogie Waldorf, Cluj-Napoca, 1996
2. D’Hainaut, L. (coord.), Programe de învățământ şi educație permanentă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
3. Hilgard, E. R., Bower G. R., Teorii ale învățării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
4. Pettini, Aldo, Freinet şi tehnicile sale, Editura CEDC, București, 1992
5. Stanciu, Mihai, Reforma conţinuturilor învăţământului, Editura Polirom, Iaşi, 1999
6. Steiner, Rudolf, Înnoirea artei pedagogico-didactice prin ştiința spirituală, Editura Centrul de Pedagogie Waldorf, Bucureşti, 1992

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu